• kom. 532 305 342

Alokacja ceny nabycia

Alokacja ceny nabycia (z ang. Purchase Price Allocation – PPA):
Na podstawie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 (MSSF 3) jednostka przejmująca ujmuje możliwe do zidentyfikowania aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej według ich wartości godziwej na dzień przejęcia. Wymaga to alokacji ceny nabycia (do wartości godziwej) do dających się wyodrębnić aktywów materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejmowanej jednostki, a pozostałej części do tzw. wartości firmy.

Źródło: MSSF 3

 

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa – zgodnie z wytycznymi MSSF – alokację ceny nabycia do odpowiednich składników aktywów i zobowiązań oraz – pozostałą część – do wartości firmy z wyodrębnieniem ośrodków generujących przepływy pieniężne (z ang. Cash Generating Units – CGU).

 

Proces dokonywania alokacji ceny nabycia dokonywany przez naszych ekspertów obejmuje ustalenie:
 

 • podmiotu przejmującego i przejmowanego,
 • daty przejęcia kontroli,
 • ceny i kosztów nabycia,
 • wartości godziwych materialnych i niematerialnych składników majątkowych wykazywanych w bilansie spółki przejmowanej,
 • wartości godziwych składników niematerialnych niewykazywanych w majątku spółki przejmowanej obejmujące przede wszystkim:
  • aspekty technologiczne (patenty, nieopatentowane know-how, prace badawczo-rozwojowe),
  • związane z klientami i dostawcami (bazy danych, relacje z klientami/dostawcami, zamówienia, kontrakty, listy intencyjne),
  • marketingowe (marki, znaki towarowe)
  • wartości godziwej zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych,
  • wartości firmy,
  • ośrodków generujących przepływy pieniężne,
  • wpływu procesu alokacji ceny nabycia na sprawozdania finansowe.

 

 


Więcej na temat wyceny znajdziesz na portalu www.WycenyFirm.pl oraz w czasopiśmie Finanse i Controlling

 

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy,
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
 • rzeczoznawcy majątkowi, 
 • biegli sądowi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, wycen marki i innych wartości niematerialnych i prawnych.
ilustracja

 

 

Dariusz Stronka

Na Twoje pytania chętnie odpowie:

dr Dariusz Stronka
Dyrektor Działu Finansowego
Biegły Sądowy w zakresie wycen przedsiębiorstw oraz ich elementów składowych
e-mail: dstronka@dcfconsulting.eu        tel.: 532 305 342

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem