Studium Wykonalności

Studium wykonalności (ang feasibility study) to analizy przygotowywane dla dużych projektów inwestycyjnych w fazie ich planowania w celu oceny ich potencjału oraz wsparcia ostatecznego procesu decyzyjnego.

 

Planowany przez inwestora projekt inwestycyjny związany z budową/przebudową składa się z trzech faz:

 • przedinwestycyjnej,
 • inwestycyjnej,
 • operacyjnej (eksploatacyjnej).

 

Studium Wykonalności stanowi pierwszy etap, czyli fazę formułowania projektu inwestycyjnego.

 

Główne elementy zawarte w Studium Wykonalności obejmują m.in.:

 • analizę wariantów inwestycyjnych możliwych do realizacji,
 • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia, wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji do realizacji,
 • identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji,
 • ocenę wykonalności inwestycji pod kątem możliwości jej realizacji biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne/technologiczne, prawne, kadrowe czy finansowe,
 • ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów wynikających z zidentyfikowanych wcześniej problemów,
 • identyfikację szansy realizacji inwestycji i prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanych skutków wynikających z jej realizacji,
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych,
 • określenie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla projektu,
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 • określenie harmonogramu realizacji projektu,
 • określenie źródeł finansowania projektu,
 • analizę ekonomiczno-finansową (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych),
 • określenie rentowności finansowej i ekonomicznej dla projektu.

Opracowując Studium Wykonalności przywiązujemy szczególną wagę do:

 • analizy wariantów inwestycyjnych, 
 • analizy i oceny wykonalności inwestycji na płaszczyznach:
  • technicznych
  • technologicznych,
  • prawnych,
  • kadrowych,
  • finansowych.

 

Rzetelnie opracowane Studium Wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko podjęcia błędnych decyzji.

 


Nasi konsultanci to:

 • wieloletni praktycy (z sukcesem pozyskali kilkaset milionów złotych dotacji dla firm),
 • specjaliści z doświadczeniem akademickim,
ilustracja

 

 

Marcin Bąkowski
Na Twoje pytania chętnie odpowie:

Monika Wienskowska-Stronka
e-mail: mws@dcfconsulting.eu
tel. +48 606 664 458

Pod naszym patronatem