• tel. (61) 22 54 338
  • kom. 784 966 404

Publikacje

 

 

 

W niniejszym dziale publikujemy interesujące artykuły na temat szeroko rozumianego konsultingu w tym w szczególności dotyczące finansów, wycen przedsiębiorstw, strategii, marketingu i zarządzania, których autorami są członkowie zespołu DCF. Zachęcamy do lektury!

Wynik finansowy a przepływy pieniężne - wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku finansowego
Roksana Kołata, dr Dariusz Stronka

Wynik finansowy i przepływy pieniężne netto stanowią podstawowe miary kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Artykuł podejmuje kwestię wpływania na poziom wyniku finansowego, a tym samym wysokość zobowiązań podatkowych oraz poziom wygenerowanych w danym okresie przepływów pieniężnych. prezentuje m.in. możliwości w zakresie obniżania oraz regulowania wielkości zobowiązań podatkowych w czasie, a także przesłanki za stosowaniem optymalizacji podatkowej.

Artykuł został opublikowany w Magazynie "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"

 

 

BPMN - Business Process Model and Notation
dr Dariusz Stronka, Waldemar Stronka

Artykuł podejmuje kwestię zarządzania procesami biznesowymi (BPM – ang. Business Process Management), które jest usystematyzowanym podejściem do usprawniania organizacji. Przedstawia m.in. podstawowe informacje z zakresu BPMN oraz główne korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z modelowania procesów biznesowych.

Artykuł został opublikowany w Magazynie "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"

 

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego
Katarzyna Łukaszewska

 Opracowanie dotyczy działania 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  W ramach działalnia 1.4.1 WRPO 2014+ przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie środków unijnych na rozszerzenie działalności poprzez eksport swoich produktów

 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Katarzyna Łukaszewska

Niniejszy artykuł stanowi opis działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorsyw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem jest wpieranie inwestycji przedsiębiorstw, które zamierzają inwestować w infrastrukture B+R.

 

Badania na rynek
Katarzyna Łukaszewska

Niniejszy artykuł stanowi opis działania 3.2.1"Badania na Rynek" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem jest wpieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

 

Postaw na eksport
Katarzyna Łukaszewska

Opracowanie dotyczy działania 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  W ramach działalnia 1.4.1 WRPO 2014+ przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie środków unijnych na rozszerzenie działalności poprzez eksport swoich produktów.

 

 

Szybka ścieżka do innowacji
Katarzyna Łukaszewska

Niniejszy artukuł poświęcony został charakterystyce poddziałania 1.1.1 "Szybka Ścieżka" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego przedsiębiorcy już teraz mogą ubiegać się o pozyskanie dotacji na innowacje.

 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Katarzyna Łukaszewska

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano harmonogram naborów wniosków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w ramach którego już w 2015 roku zostaną ogłoszone pierwsze konkursy.

 

 

Dotacje unijne na innowacyjne projekty
Katarzyna Łukaszewska

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano harmonogram naborów wniosków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), w ramach którego jeszcze w 2015 roku zostanie ogłoszonych kilkanaście konkursów, w których to przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje na innowacyjne przedsięwzięcia.

 

 

 

Fundusze europejskie dla Polski w perspektywie 2014-2020 - programy krajowe
Danuta Lissowska

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd krajowych programów operacyjnych na podstawie których będą dystrybuowane środki unijne w perspektywie 2014-2020. W opracowaniu wskazuje się w szczególności na główne cele oraz beneficjentów poszczególnych programów.

 

 

Metody wyceny przedsiębiorstw
dr Dariusz Stronka

W niniejszym artykule podjęto kwestie metod wyceny przedsiębiorstw tj. metod mających na celu określenie wartości przedsiębiorstwa. Omówiono wszystkie najważniejsze grupy metod wyceny firmy tj.: metody majątkowe, dochodowe i mieszane. Wśród metod majątkowych wyceny przedsiębiorstwa omówiono metody: księgową (w odmianach: bilansowej wyceny aktywów netto oraz wyceny skorygowanej wartości aktywów netto), odtworzeniową (w odmianie węższej i szerszej uwzględniającej również wartości niematerialne niewykazane w bilansie) oraz likwidacyjną. Wśród metod dochodowych omówiono metodę DCF (discounted cash flow) oraz metodę porównań rynkowych. Wśród metod mieszanych wskazano na metodę niemiecką, szwajcarską, anglosaksońską oraz opartą na tempie pomnażania wartości).

Niniejszy artykuł stanowi część pozycji książkowej, która ukazała się pod tytułem „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”

 

Planowanie jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa
Monika Wienskowska-Stronka

Planowanie spełnia kluczową rolę w ukierunkowywaniu przedsiębiorstwa na realizację jego strategii. Ta funkcja zarządzania rzutuje bowiem w decydujący sposób na realizację wszystkich pozostałych (organizowanie, motywowanie, kontrola). Niewłaściwe planowanie będzie zatem skutkowało nieefektywną alokacją zasobów, słabszą motywacją pracowników oraz niewłaściwymi reakcjami na zachodzące zmiany, co zostało szczegółowo opisane w niniejszym artykule.

Artykuł został opublikowany w Magazynie "PLUS"

 

Pomiar efektywności wykorzystania majątku według koncepcji kapitału zainwestowanego
dr Dariusz Stronka

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania efektywności przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją kapitału zainwestowanego. Idea ta powstała jako próba przezwyciężenia wad tradycyjnej oceny rentowności majątku dokonywanej za pomocą wskaźnika ROA. Owe mankamenty przejawiają się między innymi w niekonsekwencji między miarą uzyskanych efektów (wyrażoną w postaci zysku) w stosunku do miary nakładów poniesionych na ich uzyskanie (wyrażonej w postaci wartości majątku przedsiębiorstwa). Postępując zgodnie z koncepcją kapitału zainwestowanego autor proponuje - na bazie sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy prawa - określone korekty wartości: zysku ze sprzedaży i  księgowej wartości aktywów.

Artykuł został opublikowany w materiałach z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Czas na pieniądz”

 

Biznesplan jako strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa
Agnieszka Piekarzewska

W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące biznesplanu. W pierwszej kolejności przedstawiono pojęcie i zadania planowania, a następnie dokonano ogólnego podziału planów przedsiębiorstwa na plany operacyjne i strategiczne. Wyjaśniono przy tym, że przez pojęcie biznesplanu rozumie się strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa. W kolejnych punktach opracowania omówiono: zadania i kryteria oceny planów strategicznych, pojęcie, cechy charakterystyczne, rodzaje, funkcje i użytkowników biznes planów oraz ogólną strukturę tegoż dokumentu.

Niniejsze opracowanie stanowi część pozycji książkowej, która ukazała się pod tytułem „Biznes plan jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa”

 

 

Marketing wewnętrzny fundamentem firmy "jutra"
dr Agata kicińska

Marketing wewnętrzny pozwala zapewnić odpowiednią jakość produktów i usług oraz pozyskać załogę do realizacji celów firmy. Można by wskazać szereg korzyści wynikających z realizowania w przedsiębiorstwie zasad marketingu wewnętrznego. Najważniejszymi z nich są: przygotowanie „gruntu” dla działań w zakresie marketingu zewnętrznego oraz usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, oceniane w kategoriach wydajności pracy, zakresu partycypacji, sprawności działania, kosztów pracy itp, co zostało w niniejszym artykule opisane. 

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych

 

 

Wynik finansowy a przepływy pieniężne – wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku finansowego

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem