Gospodarka w lutym 2022

Gospodarka w lutym 2022

4 lutego 2022

>>> GOSPODARKA W LUTYM <<<

Przedstawiamy lutowy przegląd kluczowych wskaźników makroekonomicznych i prognoz dotyczących kondycji polskiej gospodarki.

Według najnowszych wstępnych szacunków GUS wzrost PKB w roku 2021 wyniósł 5,7% - to najwyższy wzrost od 14 lat. Znamy też główne składowe tego wzrostu z opracowania GUS:

 • Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrosła o 5,3% w stosunku  do 2020 roku. Z tego wartość dodana brutto w 2021 roku wzrosła:
  - w przemyśle o 14,1% w porównaniu do 2020r. (spadek o 5,3% w 2020 r.);
  - w budownictwie o 1,2% (spadek o 4,6% w 2020 r.);
  - w handlu i naprawach o 5,9% (spadek o 2,7% w 2020 r.).
 • Popyt krajowy zwiększył się realnie o 8,2% w porównaniu z 2020 r., w którym wystąpił spadek o 3,4%.
 • Spożycie ogółem w 2021 roku wzrosło realnie o 4,8%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 6,2% (w 2020 r. spadek odpowiednio o 1,1% oraz o 3,0%).
 • Nakłady brutto na środki trwałe w 2021 r. w porównaniu z 2020 rokiem wzrosły o 8,0% (wobec spadku o 9,0% w 2020 r). 
 • Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2021 r. wyniosła, podobnie jak w 2020 r., 16,6 proc.

Natomiast, instytucje finansowe prognozują (dane zebrane w tabeli) średni wzrost PKB w roku 2022 na poziomie 4,48% a na rok 2023 średnia prognoza wzrostu gospodarczego wynosi 3,92%. Nadal niepokoi wysoka inflacja, która w okresie 12 miesięcy grudzień 2021 – grudzień 2020 wyniosła według danych GUS 8,6% (przekraczając około trzykrotnie cel inflacyjny NBP). Średnioroczna inflacja w 2021 roku wyniosła 5,1%. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowszy raport z prognozami gospodarczymi, z którego wynika, iż oszacowane przez ekspertów średnioroczne wskaźniki inflacji w obecnym i przyszłym roku będą kształtowały się powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP (3,5%).  Centralne prognozy zakładają średnioroczna inflację w 2022 roku na poziomie 7,4%, czyli o 2,3 p.p. wyższą niż w 2021 roku. W 2023 roku średnioroczny wzrost cen szacuje się na 4,4%.  Prognozy Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych szacują, iż poziom inflacji na koniec roku 2022 w stosunku do grudnia 2021r. wyniesie 7,0% a w prognoza na rok 2023 przewiduje poziom 3,5%.

Średnie kursy NBP głównych walut tj. dolara i euro na koniec stycznia br. kształtowały się odpowiednio na poziomie 4,11 PLN i 4,60 PLN. Przewidywane kursy na koniec 2022 roku według IPAG to: 4,0 PLN za dolara i 4,5 PLN za euro, natomiast na koniec 2023 roku szacuje się te wartości odpowiednio na poziomie: 3,9 PLN i 4,4 PLN.

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury zamieszczone w tabeli zmniejszyły się (poza wskaźnikiem ESI) wskazując na nieznacznie mniej optymistyczne postrzeganie perspektyw koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach.

Według ekspertów DCF mimo, iż polski sektor produkcyjny w styczniu odnotował spowolnienie wzrostu, to nadal rozwijał się w szybkim tempie. Nadal utrzymują się obawy związane z wysoką inflacją a ekonomiści wstępnie szacują, że inflacja w styczniu 2022 roku przekroczyła 9% (na dane GUS trzeba poczekać jeszcze do połowy lutego). Negatywnie wpływa też sytuacja związana ze zmianami prawnymi (wprowadzenie tzw. polskiego ładu) i brakiem stabilności w ciągle trwającej i rozwijającej się piątej fali pandemii. Początek roku przyniósł bardzo szybki wzrost kosztów operacyjnych, a w szczególności wzrosły energia, metale, opakowania oraz usługi transportowe. Przełożyło się to też na weryfikację kosztów wytworzenia produktów i podniesienie stawek przez wielu przedsiębiorców. Niepewna sytuacja skłania wielu przedsiębiorców do wnikliwego przyglądania się swoim biznesom i monitorowania czynników ryzyka w ciągle zmieniającej się rzeczywistości pandemiczno-prawno-gospodarczej. Do tego dochodzi jeszcze widmo konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

#komentarzgospodarczy #koniunktura #gospodarka #wskaźnikimakroekonomiczne

Zaufali Nam m.in.

Pod naszym patronatem