English e-mail

Polski rss

Musimy żeglować czasem z wiatrem,
czasem pod wiatr, ale żeglować,
nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości
jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Każda porażka jest szansą, żeby spróbować
jeszcze raz tylko mądrzej.

Henry Ford

ZESPÓŁ DCF

 

Zespół naszej firmy konsultingowej stanowią specjaliści z zakresu finansów i wycen przedsiębiorstw, dotacji unijnych, marketingu, logistyki i zarządzania.

Monika Wienskowska-Stronka – założyciel, Prezes Zarządu.

 • Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów;
 • Ekspert zewnętrzny Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach i Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości w projekcie PO IG 5.2 Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa;
 • Biegły sądowy w zakresie projektów infrastrukturalnych (obejmujących inwestycje portów lotniczych);
 • Autor wielu artykułów i wywiadów z zakresu zarządzania i outsourcingu.

Monika Wienskowska-Stronka

Jej dotychczasowe 15-letnie doświadczenie zawodowe związane było przede wszystkim z pracą w firmach konsultingowych: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz BBF Sp. z o.o. Ponadto posiada również doświadczenie w pracy w charakterze Nauczyciela Akademickiego z przedmiotów: biznes plan, zarządzanie strategiczne i zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Potwierdzeniem dotychczasowego doświadczenia jest wiele zrealizowanych projektów zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i jednostek sektora publicznego. Specjalizuje się przede wszystkim w przygotowywaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, ich rozliczaniu oraz w bieżącym doradztwie w zakresie możliwości współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków europejskich. Pełni nadzór merytoryczny nad przygotowaniem studiów wykonalności, biznes planów oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

 

 

dr Dariusz Stronka

 

dr Dariusz Stronka – założyciel, Główny Doradca Ekonomiczno-Finansowy.

 • Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji finanse przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
 • Pracownik naukowo-dydaktycznych i wykładowca wielu Uczelni Wyższych oraz studiów podyplomowych;
 • Autor artykułów i pozycji książkowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, inwestycji kapitałowych, zarządzania strategicznego i biznes planu;
 • Praktyk gospodarczy (pracował/ świadczył doradztwo ekonomiczno-finansowe m.in. dla spółek Świtalski i Synowie, Elmilk sp. z o.o., Grupy Doradztwa Gospodarczego Consiglio, Domu Maklerskiego BZ WBK);
 • Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych;
 • Akredytowany przez PARP konsultant Krajowej Sieci Innowacji w projekcie systemowym "Doradztwo KSI KSU dla proinnowacyjnych przedsiębiorstw" w ramach działania 5.2 POIG
 • Ekspert zewnętrzny Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach i Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości w projekcie PO IG 5.2 Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa.

Z racji jego wiedzy i doświadczenia, w firmie DCF realizuje zadania związane z konsultingiem dla firm. Dr Dariusz Stronka łączy wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą. Prowadził wykłady m.in. na Politechnice Poznańskiej, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Prowadził również liczne warsztaty, szkolenia i studia podyplomowe w Poznaniu, Koninie i Katowicach. Natomiast jego kontakt z praktyką gospodarczą trwa nieustannie od roku 1997, kiedy to – jeszcze jako student – współpracował z firmą W.Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Auditingowa sp. z o.o.

 

 

Waldemar Stronka

      Waldemar Stronka – Dyrektor Działu Konsultingu

 • Absolwent specjalności Systemy Wspomagania Decyzji Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
 • Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Katedra Badań Operacyjnych) – rozprawa dotycząca biznesowej optymalizacji organizacji rozgrywek sportowych;
 • Akredytowany przez PARP konsultant Krajowej Sieci Innowacji w projekcie systemowym "Doradztwo KSI KSU dla proinnowacyjnych przedsiębiorstw";
 • Bogate doświadczenie w inwestycjach kapitałowych (wieloletni główny Analityk Metod Ilościowych funduszy inwestycyjnych);
 • Autor wielu artykułów z zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Zdeterminowany racjonalizator rozwiązań biznesowych (strategicznych, procesowych, strukturalnych).

Doświadczenie zawodowe zdobył jako uczestnik i kierownik wielu projektów doradczych.

W swym dążeniu do optymalizacji łączy różnorodne techniki organizatorskie i metody zarządzania z kompetencjami z zakresu metod ilościowych (matematyczno-informatycznych). Zawsze jednak uznaje priorytet czynnika ludzkiego nad podejściem technokratycznym.

 

 

Agnieszka Piekarzewska

Agnieszka Piekarzewska

 • Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie doktorantka w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Stypendystka Purdue University w West Lafayette (USA)
 • Wykładowca akademicki w WSKiZ w Poznaniu
 • Biegle włada językami angielskim, niemieckim i hiszpańskim

Pracując na Wyższej Uczelni od 7 lat odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację projektów edukacyjnych wykorzystywanych w szkolnictwie wyższym w tym m.in. dotyczących wymiany międzynarodowej pomiędzy uczelniami w ramach programów unijnych tj. od aplikowania o dofinansowanie poprzez realizację projektów i sprawozdawczość do Instytucji Zarządzających po ich rozliczenie. Zajmuje się też organizacją spotkań i pobytu zagranicznych gości w Polsce oraz prowadzeniem negocjacji pomiędzy współpracującymi uczelniami niemieckimi, amerykańskimi i hiszpańskimi.

Równocześnie w firmie DCF przygotowuje projekty informatyczne wdrażające innowacyjne rozwiązania w zakresie e-usług oraz realizacji procesów biznesowych w ramach POIG, a także uczestniczy w świadczeniu usług doradztwa finansowego i strategicznego dla firm.  

Ponadto posiada również doświadczenie w pracy w charakterze Nauczyciela Akademickiego z przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne, analiza ekonomiczna i finansowa, biznes plan, financial reporting, financial accounting.

 

 

 

dr Szymon Zimniewicz

 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Pracownik naukowo-dydaktycznych i wykładowca Uczelni Wyższych oraz studiów podyplomowych;
 • Absolwent Studium Podyplomowego  „Świadectwa i Audyty Energetyczne”
 • Praktyk gospodarczy (doradztwo, szkolenia i współpraca z przedsiębiorstwami branży logistycznej; właściciel firmy IFT-SYSTEMS, która świadczy usługi w zakresie diagnostyki energetycznej budynków i doradztwa)
dr Szymon Zimniewicz

Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest logistyka i konkurencyjność. Prowadzi wykłady na Uczelniach Wyższych z przedmiotów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Obszary te są również jego domeną praktyki gospodarczej. Współpracując z firmą DCF świadczy usługi doradcze w powyższym zakresie.

Drugim obszarem jego zainteresowań jest diagnostyka budynków w zakresie energochłonności oraz stosowania nowoczesnych metod pomiaru i zmniejszania zapotrzebowania na energię. W obszarach tych realizuje się również biznesowo jako właściciel firmy IFT-Systems.

 

 

 

Jakub Wienskowski

 • Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - inżynier - z wykształcenia menedżer produktu;
 • Specjalista ds. projektów w Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Obecnie współtwórca nowego ośrodka dużej infrastruktury badawczej pod nazwą "Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii – Materiały i Biomateriały"
 • Współtwórca  „Wielkopolskiego klastra chemicznego” – inicjatywy klastrowej wpierającej procesy transferu technologii realizowanej w ramach Działania 2.6, ZPORR (2004-2006);
 • Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie przygotowuje  rozprawę dotyczącą efektów wdrożenia systemu REACH w produkcji i obrocie substancjami chemicznymi na terenie Unii Europejskiej.
Jakub Wienskowski

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i badawczych (rozwojowych) dla jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Współautor wielu Projektów. Obecnie zaangażowany w tworzenie oraz w obsługę projektu rozwojowego „Silseskwioksany jako nanonapełnacze i modyfikatory kompozytów polimerowych”.

 

 

Marcin Nowak

 

Marcin Nowak

 • Doktorant w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 • Absolwent studiów magisterskich z zakresu Zarządzania, o specjalności Zarządzanie Marketingowe oraz studiów magisterskich w zakresie Finansów i Rachunkowości, o specjalności Inżynieria Finansowa,
 • Praktyk gospodarczy (prowadził przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe w branży chemicznej)
 • Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania, finansów i rynku kapitałowego.

 

 

Jako doktorant prowadzi badania dotyczące efektywności zarzadzania organizacjami sieciowymi, benchmarkingu podmiotów gospodarczych i prognozowania szeregów ekonomicznych.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenie własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach EFS i POIG.

Przez około 5 lat pracował w przedsiębiorstwach o profilach handlowych, pełniąc funkcję specjalisty ds. zarządzania procesami sprzedażowymi.

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl